Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 22°C
Parçalı Bulutlu

Ziraat Bankası’ndan Soma’ya Faiz Şoku

15.09.2014
A+
A-

Ziraat Bankası, faciadan sonra ertelediği kredi ödemelerini Somalı madencilerden geri istedi. Üzerine bir de 3 aylık faiz koydu. Skandalı öğrenen madenciler büyük şok yaşadı. Mağdurlar “Özel bankaların yapmadığını devlet bankası nasıl yapar” diyerek tepKi gösterdi.

Ma­ni­sa­’nın So­ma il­çe­sin­de 13 Ma­yıs 2014’te mey­da­na ge­len fa­ci­ada 301 ma­den­ci fe­ci şe­kil­de can ver­di. Ya­sa bo­ğu­lan Tür­ki­ye, So­ma­lı ma­den­ci­le­re yar­dım yağ­dır­dı. AFAD ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci­le­rin ai­le­le­ri­ne 154’er bin li­ra pa­ra yar­dı­mı yap­tı. Bir­çok ban­ka da mağ­dur­la­rın borç­la­rı­nı sil­di ve kre­di öde­me­le­ri­ni 3 ay­lı­ğı­na er­te­le­di. Er­te­le­me­den de fa­iz al­ma­dı. Dev­le­te ait Zi­ra­at Ban­ka­sı da, ben­zer bir ko­lay­lık ha­zır­la­dı an­cak bu ko­lay­lı­ğın di­ğer ban­ka­la­rın­ki­ne ben­ze­me­di­ği öde­me vak­ti gel­di­ğin­den or­ta­ya çık­tı.

DEV­LE­TİN BAN­KA­SI NA­SIL YA­PAR?

Zi­ra­at Ban­ka­sı, kre­di bor­cu olan­la­rın bor­cu­nu öte­le­mek ye­ri­ne ye­ni­den ya­pı­lan­dır­dı. Al­dık­la­rı kre­di bor­cu üze­rin­den 3 ay­lık da fa­iz koy­du. Ma­den­ci­ler­den En­gin Kur­şun­cu, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 20 bin li­ra kre­di çek­ti­ği­ni an­la­ta­rak “Ban­ka­ya ko­nuş­mak için git­ti­ği­miz­de öte­le­me de­ğil de ya­pı­lan­dır­ma adı al­tın­da gel­di an­cak fa­iz­li ya­pı­lan­dır­ma. 3 ay öde­me­di­ği­miz için 600 ci­va­rı bir pa­ra is­te­di­ler. Bu­ra­da Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kre­di kul­la­nan yüz­ler­ce ma­den­ci var. Her­kes de mec­bur ka­bul et­ti. Bu hü­kü­me­tin ban­ka­sıy­sa na­sıl böy­le bir ka­rar ver­di­ler. Di­ğer özel ban­ka­lar yap­sa bel­ki gö­ze bat­maz­dı ama dev­le­tin ban­ka­sı ya­pın­ca tu­haf olu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

Özel bankadan faiz yok

Ma­den­ci Gür­kan Yıl­maz ise özel ban­ka­dan çek­ti­ği kre­di­si­ni öte­let­ti­ği­ni an­cak fa­iz al­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­da böy­le bir fa­iz ge­lin­ce ban­ka­ya gi­dip ‘biz­de de fa­iz ola­cak mı­’ di­ye sor­du­ğu­nu kay­de­den Yıl­maz, ban­ka­nın ken­di­si­ne fa­iz uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı­ ya­nı­tı­nı ver­di­ği­ni di­le ge­tir­di.

Mecbur kabul ettik

Po­lat Te­tik fa­ci­a ön­ce­sin­de Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 20 bin li­ra kre­di çek­ti­ği­ni ay­lık öde­me­si­nin de 510 li­ra ci­va­rı ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. “Fa­ci­adan son­ra baş­vu­ru yap­tık, kre­di­yi öte­let­tik. ‘Ö­te­le­me ta­le­bi­niz ka­bul edil­miş­ti­r’ di­ye mesaj geldi” di­yen Te­tik “İ­ki ay­lık bor­cu­nu­zu mu öder­se­niz yok­sa ya­pı­lan­dır­ma mı is­ter­si­niz. Ya­pı­lan­dır­ma olur­sa fa­iz alı­rı­z’ de­di­ler. Biz de im­za­la­dık. Fa­iz yak­la­şık 800 li­ra gel­di. Ekim ayın­da top­lam 1220 li­ra öde­ye­ce­ğim. Da­ha doğ­ru­su öde­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

700 lira faiz gelmiş

2009 yı­lın­da emek­li olan ma­den­ci Ah­met Poy­raz, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 15 bin li­ra kre­di kul­lan­dı­ğı­nı ve ay­lık öde­me­si­nin 700 kü­sur li­ra ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bor­cu­nu er­te­let­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Poy­raz, şöy­le de­vam et­ti: “E­kim ayın­da öde­ye­ce­ğiz. Yak­la­şık 700 li­ra fa­iz gel­miş. 3 ay so­nun­da 1600 li­ra gi­bi bir pa­ra öde­ye­ce­ğiz. Şim­di na­sıl öde­ye­ce­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Bin 150 li­ra ma­aş alıp da bin 700 li­ra kre­di bor­cu­nu na­sıl öde­ye­yim.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.