Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 19°C
Gök Gürültülü

Türk halkı çöküşe ilgisiz

08.04.2016
A+
A-

Kay­nak­la­rı­nın giz­li­li­ği­ni ko­ru­ya­rak hü­kü­met­le­rin has­sas bel­ge­le­ri­ni ya­yın­la­yan ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon olan “Wi­ki­Le­ak­s” adı­nı ilk kez duy­duk.

Wi­ki­Le­ak­s’­in bu ta­rih­te ya­yın­la­dı­ğı dip­lo­ma­tik bel­ge­ler dün­ya ça­pın­da ses ge­tir­di.

Ju­li­an As­san­ge, Wi­ki­Le­ak­s’­in gö­rü­nen yü­züy­dü. Bu giz­li bel­ge­le­ri ya­yın­la­mak için dün­ya­nın çe­şit­li yer­le­rin­de­ki mu­ha­lif ga­ze­te­ci­ler­le iş­bir­li­ği­ne gir­di.

Tür­ki­ye­’de­ki ad­res, Bal­yoz-Er­ge­ne­kon kum­pa­sı­nın ba­sın mer­kez­le­rin­den Ta­raf ga­ze­te­siy­di!

Dün­ya o dö­nem­de kum­pa­sın mer­ke­zi Ta­ra­f’­ın ger­çek yü­zü­nü ta­nı­mı­yor­du. As­san­ge bel­ge­le­ri Ta­ra­f’­tan Ya­se­min Çon­ga­r’­a ver­di.

Ta­raf bel­ge­le­ri san­sür­le­ye­rek ya­yın­la­dı; Er­do­ğa­n’­ı ve Fet­hul­lah Gü­le­n’­i ko­ru­ya­rak ya­zı di­zi­si yap­tı.

As­san­ge, Tür­ki­ye­’de­ki iliş­ki­le­rin­de ha­ta yap­tık­la­rı­nı an­la­dı; Tür­ki­ye­’de CI­A’­nın eli­ne düş­müş­ler­di!

Pe­ki.

Biz­ler, Wi­ki­Le­aks bel­ge­le­ri­nin Tür­ki­ye ile il­gi­li bel­ge­le­ri­ni kim­den öğ­ren­dik:

Ba­rış Peh­li­van ve Ba­rış Ter­koğ­lu­’nun bir­lik­te ka­le­me al­dık­la­rı; “Sı­zın­tı­” ve “Mah­re­m” ki­tap­la­rın­dan!

Ya­ni, bil­gi al­dı­ğı­nız ga­ze­te­ci­yi ta­nı­ya­cak­sı­nız; yok­sa kan­dı­rı­lır­sı­nız!

Ya­ni, bil­gi al­dı­ğı­nız ga­ze­te­yi ta­nı­ya­cak­sı­nız; yok­sa kan­dı­rı­lır­sı­nız!

Bu uzun gi­riş­ten son­ra, bu­gün dün­ya­nın ko­nuş­tu­ğu Pa­na­ma Bel­ge­le­ri ko­nu­su­na ge­le­bi­li­riz…

Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’n­de; Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Pyotr Po­ro­şen­ko­’nun, Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı Sel­man bin Ab­dü­la­ziz el-Su­ud’­un, hat­ta İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Da­vid Ca­me­ro­n’­un ba­ba­sı­nın gi­bi on­lar­ca dev­let yö­ne­ti­ci­si­nin adı ge­çi­yor.

An­cak…

Şu ana ka­dar sı­zan bel­ge­ler­de, Pu­tin ile Esa­d’­ın adı yer al­ma­ma­sı­na rağ­men, ha­ber­le­rin ilk say­fa­sı­nı bu iki isim süs­lü­yor! Bu iki li­de­re sal­dı­rı do­lay­lı isim­ler­le bağ­lan­tı ku­ra­rak sağ­la­nı­yor.
Ke­za… Av­ru­pa Bir­li­ği­’ne ka­fa tu­tan İz­lan­da Baş­ba­ka­nı Gunn­la­ugs­son gi­bi isim­ler de var…

Ha­liy­le sü­reç bir ope­ras­yon ko­ku­yor.

Me­se­le­yi aça­yım…

Han­gi ga­ze­te­ci

Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­ni de yi­ne ga­ze­te­ci­ler or­ta­ya dök­tü.

Fa­kat…

Rus­ya/Krem­lin Söz­cü­sü Di­mit­riy Pes­kov; bel­ge­le­ri in­ce­le­ye­rek açı­ğa dö­ken Ulus­la­ra­ra­sı Araş­tır­ma­cı Ga­ze­te­ci­ler Kon­sor­si­yu­mu (ICIJ) için “ken­di­le­ri­ne ga­ze­te­ci top­lu­lu­ğu di­yen bu gru­bu ta­nı­yo­ru­z” de­dik­ten son­ra, “A­sıl mes­lek­le­ri ga­ze­te­ci­lik ol­ma­yan bir­çok ga­ze­te­ci var. Bun­lar­dan bir­ço­ğu ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın, CI­A’­nın ya da di­ğer is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri­nin es­ki ça­lı­şan­la­rı­” de­di.
Ya­ni, “her ga­ze­te­ci kim­li­ği ta­şı­ya­nı ya da her ga­ze­te­ci ku­ru­mu­nu med­ya san­ma­yı­n” de­me­ye ge­tir­di!

Ay­rı­ca…

Wi­ki­Le­aks de Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’ne me­sa­fe koy­du. Pa­na­ma sı­zın­tı­sı­nı şöy­le de­şif­re et­ti:

“Pu­ti­n’­e sal­dı­rı, Rus­ya ve es­ki SSCB’­yi he­def alan OCCRP (ABD Or­ga­ni­ze Suç ve Yol­suz­luk İh­bar Et­me Pro­je­si) ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı; ve USA­ID (ABD Ulus­la­ra­ra­sı Kal­kın­ma Ajan­sı) ile So­ros (Vak­fı) ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­di. OCCRP iyi iş­ler çı­ka­ra­bi­lir, an­cak ABD yö­ne­ti­mi Pu­ti­n’­e yö­ne­lik Pa­na­ma Bel­ge­le­ri sal­dı­rı­sı­nı doğ­ru­dan fi­nan­se ede­rek ken­di er­de­mi­ni cid­di an­lam­da bal­ta­lı­yor.”
Wi­ki­Le­aks ay­rı­ca Pa­na­ma sı­zın­tı­la­rı­nın ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sı için ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­re de “Ki­mi iyi ga­ze­te­ci­ler var ama dü­rüst­lük ör­ne­ği de­ğil­le­r” di­ye­rek ta­vır koy­du.
Kı­sa­ca­sı Wi­ki­Le­aks de, Rus­ya gi­bi dü­şü­nü­yor­du.

Kuş­ku­suz… Pa­na­ma Bel­ge­le­ri ger­çek. Ama “bir gö­rün­mez el” -tıp­kı bir dö­nem Ta­raf ga­ze­te­si­nin yap­tı­ğı gi­bi- Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’ni ope­ras­yo­nel amaç­lı kul­la­nı­yor­du!..

Asıl me­se­le

Ha­tır­la­yı­nız…

Ame­ri­kan bü­yü­kel­çi­le­ri ve kon­so­los­la­rı­nın res­mi ya­zış­ma­la­rı­nı bel­ge­le­riy­le or­ta­ya se­ren Wi­ki­Le­aks AB­D’­de bü­yük ra­hat­sız­lık ya­rat­tı.

Be­yaz Sa­ray bel­ge­le­rin ger­çek ol­du­ğu­nu ka­bul et­ti; an­cak ba­sı­nın ül­ke gü­ven­li­ği­ni il­gi­len­di­ren bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­sı­nı kı­na­dı.

Dö­ne­min Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hil­lary Clin­ton “bu bel­ge­le­rin if­şa edil­me­si ay­nı za­man­da ulus­la­ra­ra­sı top­lu­ma yö­ne­lik de bir sal­dı­rı­dı­r” di­ye­rek bel­ge­le­ri ya­yan­la­ra so­pa gös­ter­di.

AB­D’­li Sav­cı Eric Hol­der, Wi­ki­Le­ak­s’­in ül­ke­nin ulu­sal gü­ven­li­ği­ni, is­tih­ba­rat kay­nak ve yön­tem­le­ri­ni teh­li­ke­ye at­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek Ju­li­an As­san­ge­’ı he­def gös­ter­di.

AB­D’­ye gi­der­se ba­şı­na ge­le­cek­ler­den kor­kan As­san­ge ka­çak bir ha­yat sür­dü­rür­ken; 2010 yı­lı­nın Ağus­tos ayın­da ken­di is­tek­le­riy­le bir­lik­te olan An­na Ar­din ve So­fi­a Wilén isim­li iki ka­dı­nın kum­pa­sıy­la ka­çak du­ru­mu­na düş­tü.

Sa­de­ce ABD de­ğil onun müt­te­fik­le­ri de ra­hat­sız ol­du. Ör­ne­ğin…

İn­gil­te­re Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, İn­gi­liz ba­sın ku­ru­luş­la­rı­na bir mek­tup gön­de­re­rek bel­ge­ler ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti­ni bil­dir­di. An­drew Val­lan­ce im­za­lı mek­tup­ta, ba­sı­nın bel­ge­le­ri ya­yın­la­ma­dan ön­ce ba­kan­lık­tan tav­si­ye al­ma­sı is­ten­di. Ga­ze­te­ci­le­re; “a­çık­la­nan bil­gi­le­rin ola­sı so­nuç­la­rı­nın, ya­şa­yan ve ça­lı­şan Bri­tan­ya­lı­la­rı teh­li­ke­ye so­ka­bi­le­ce­ği­ni ve bu tip bil­gi­le­rin ya­yın­lan­ma­sı­nın sos­yal pat­la­ma­la­ra yol aça­bi­le­ce­ği­ni ha­tır­lat­mak is­te­ri­m” söz­le­riy­le uya­rı­da bu­lun­du.

Du­rum gös­te­ri­yor ki:

Bir; ABD ve Av­ru­pa ken­di işi­ne gel­me­yen sı­zın­tı­la­rı pek sev­mi­yor.

İki; sı­zın­tı ka­çı­nıl­maz ise bu­nu si­ya­si düş­man­la­rı aley­hin­de bir kam­pan­ya­ya dö­-nüş­tü­re­rek fay­da sağ­lı­yor. İş­te Pa­na­ma Bel­ge­le­ri de bu işe ya­ra­dı.

Ama bu Pa­na­ma Bel­ge­le­ri­’ni gör­mez­den ge­le­ce­ği­miz an­la­mı­na gel­mi­yor. Tür­ki­ye­’de bu me­se­le çok il­gi gör­me­se de sa­nı­rım bu ko­nu­ya da­ha çok de­ği­ne­ce­ğiz.

Çün­kü, bel­ge­le­rin or­ta­ya çı­kar­dı­ğı ger­çek şu:

Ne­oli­be­ra­lizm/vah­şi ka­pi­ta­lizm çö­kü­yor!

SONER YALÇIN

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.