Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu

Şehit Annesine Su Bile Vermiyorlar

06.08.2014
A+
A-

AKP’li belediye, bir oğlu şehit olan, diğer oğlu ise BBP’li olan şehit annesinin evine, İhsanoğlu’nu destekleyecekleri gerekçesiyle su bağlatmadı.

73 yaşındaki şehit annesi ‘su savaşı’ veriyor. Evinde elektrik var. Ancak İhsanoğlu’nu desteklediği için su bağlamadığını söylüyor. Başkan ise “Bölgede imar yok” diyor.

Ma­ni­sa­ De­mir­ci’de ya­şa­yan şe­hit an­ne­si Emi­ne Tü­fenk­çi­’nin evi­ne su bağ­lan­ma­dı. 73 ya­şın­da­ki Tü­fenk­çi­’nin id­di­ası­na gö­re ge­rek­çe BBP’nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­rin­deki tutumundan kaynaklanıyor.

Yı­lın 6 ayı ika­met et­ti­ği evi­ne be­le­di­ye ta­ra­fın­dan su bağ­lan­ma­yan Tü­fenk­çi­’nin oğ­lu İhsan Tüfenkçi, Mar­di­n’de şe­hit ol­du. 80’li yıl­lar­da ya­şa­nan üzü­cü olay son­ra­sı ken­di­si­ne şe­hit maa­şı bağ­la­nan Tü­fenk­çi, kı­şın baş­ka bir oğ­lu­nun evin­de ika­met eder­ken yaz­ın ken­di evin­de ka­lı­yor.

ELEK­TRİK VAR

Tü­fenk­çi­’nin BBP İl­çe Baş­ka­nı olan oğ­lu İr­fan Tü­fenk­çi an­ne­si­nin bağ bah­çe iş­le­riy­le meş­gul ol­du­ğu­nu ve evin­de elek­trik, te­le­viz­yon, buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si ya­ni bir ev­de ol­ma­sı ge­re­ken her şe­yin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Oğul Tü­fenk­çi, “Ta­bii su ha­riç. He­men ya­nı ba­şı­mız­da­ki bü­tün ev­ler­de su bağ­lan­dı. Hat­ta hay­van da­mın­da bi­le su var” de­di. Tü­fenk­çi be­le­di­ye baş­ka­nıy­la gö­rüş­tü­ğü­nü ifa­de ede­rek, “Baş­kan ön­ce elek­trik fa­tu­ra­sı ge­tir­mem şar­tıy­la su bağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Fa­tu­ra­yı gös­ter­di­ğim­de bu­ra­da sü­rek­li ika­met edil­me­di­ği­ni be­lir­te­rek bağ­la­ma­ya­cak­la­rı­nı ilet­ti. BBP il­çe baş­ka­nı ol­du­ğu­mu ve par­ti ola­rak Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’na oy ve­re­ce­ği­mi­zi her­kes bi­li­yor. Bu ne­den­le bi­ze yar­dım­cı ol­mu­yor­lar. Bi­zi bu şe­kil­de ce­za­lan­dı­rı­yor­lar. O böl­ge­de­ki bü­tün ha­ne­ler­de an­nem gi­bi sa­de­ce ya­zın ika­met edi­li­yor” di­ye ko­nuş­tu.

‘O BÖL­GE iMAR PLA­NI DI­ŞIN­DA’

Ma­ni­sa’nın De­mir­ci ilçesinin AK Partili Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Sel­çuk, ko­nu­nun ken­di­siy­le bi­re­bir gö­rü­şül­dü­ğü­nü ve eve su bağ­lan­ma­dı­ğı­nı doğ­ru­la­dı.

Söz ko­nu­su böl­ge­nin imar pla­nı dı­şın­da ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sel­çuk “Ben­den ön­ce­ki hiç­bir be­le­di­ye baş­ka­nı bu böl­ge­de­ki in­san­la­ra su ver­me­di. Ben baş­kan ol­duk­tan son­ra su ve­ril­me­ye baş­la­dı. Ora­da ika­met eden ve TE­DA­Ş’­tan elek­trik alan ha­ne­le­re su ver­me­ye ka­rar ver­dik” diye konuştu.

Şehit ailesinin olay­la­rı is­tis­mar dü­şün­ce­sin­de olduğunu ileri süren Selçuk, “Ola­yı bir sap­lan­tı ha­li­ne ge­tir­di. Su ver­me­me­miz her­han­gi bir si­ya­si ne­de­ne bağ­lı de­ğil. BBP’­li ol­ma­sı ya da cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de İh­sa­noğ­lu­’na oy ve­re­cek ol­ma­sıy­la ala­ka­sı yok. An­ne­si bu­ra­da ika­met et­mi­yor. Sa­de­ce elek­trik fa­tu­ra­sı va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Her bayram ziyaret ediyorlar

An­ne­si­ni her bayramda, jan­dar­ma­dan kay­ma­ka­ma kadar çok sa­yı­da yetkilinin zi­ya­ret et­ti­ği­ni ak­ta­ran Tü­fenk­çi, “Bir is­te­ği­niz var mı di­ye so­rar­lar. Su­yu­muz yok di­yo­ruz ama on­lar da bu ko­nu­da bir şey ya­pa­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­lü­yor­. Ta­şı­ma­lı su ile ida­re ediyoruz. Zi­ya­ret­çi­le­ri­mi­ze su ik­ram et­mek­te bi­le so­run ya­şı­yo­ru­z” de­di.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.