PKK’nın Yol Kapatma Eyleminin Amacı Ortaya Çıktı

05.06.2014
A+
A-

PKK’nın, Hint keneviri hasadı yaklaştığından operasyonları engellemek için yol kapattığı belirtildi.Halkı kalkan olarak kullanan örgütün, olası kargaşadan faydalanarak, emniyet güçlerini bölgeden uzak tutmayı hedeflediği kaydedildi.

Jandarma, 12 gün­dür PKK’­nın ka­pat­tı­ğı Di­yar­ba­kır – Li­ce yolunu aç­mak içi­n PKK’­nın genç­lik ya­pı­lan­ma­sı YDG-H’üyelerine mü­da­ha­le etti. ­
PKK’lılar mo­lo­tof kokteylleri ve el ya­pı­mı pat­la­yı­cı­lar­la kar­şı­lık ver­di.5 as­ker ya­ra­lan­dı.

İs­tih­ba­rat kay­nak­la­rı, yol ka­pat­ma ey­lem­le­ri ile Hint ke­ne­vi­ri üre­ti­mi ara­sın­da­ki iliş­ki­ye dik­kat çek­ti. 2013 ylında 50 mil­yon kök Hint ke­ne­vi­ri ve yak­la­şık 72 ton es­rar ele ge­çi­ri­ldi ve im­ha edil­di. Bu yı­lın ilk beş ayın­da ise sa­de­ce 2 bin 500 kök ke­ne­vi­r ele ge­çi­ril­di.

Uz­man­la­r, uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı­nın kö­kü­nü ku­rut­ma nok­ta­sı­na gel­indi­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Yol ka­pat­maların ama­cı, ha­sat mev­si­mi ne­de­niy­le askerleri oya­la­mak ve ope­ras­yon­la­rı en­gel­le­me­k” de­di.

Uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rı­nın ke­ne­vi­r ha­satı için gü­ven­lik güç­le­ri­nin böl­ge­den uzak dur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Uyuş­tu­ru­cu­dan pa­ra el­de eden te­rör ör­gü­tü PKK’­nın bu ne­den­le ay­nı an­da 7-8 yer­de yol ka­patarak gü­ven­lik güç­le­ri­ni meş­gul et­ti­ği belirtildi.

İs­tih­ba­rat kay­nak­la­rı, Li­ce­’de Ulu­de­re ben­ze­ri bir olay planlandığının al­tı­nı çiz­di. Yol ke­sen iş­çi­le­re ateş edil­me­si­ni sağ­la­ma­yı amaç­la­yan PKK ve örgütle ir­ti­bat­lı uyuş­tu­ru­cu ba­ron­la­rının, kar­ga­şa­yla Hint ke­ne­viri ha­sa­dı ya­pa­bil­me­yi he­def­lediği vurgulandı.Güvenlik birimlerinin bu oyu­na karşılık valilik emri yoksa müdahale et­me­diği belirtildi.

Li­ce­’ye bağ­lı Ka­ya­cık Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu önün­de Me­de­ni Yıl­dı­rı­m’­ın ölü­müyle so­nuç­la­nan ola­yın da ‘uyuş­tu­ru­cu’ bağlantısı or­ta­ya çık­mış­tı. Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği bu ola­yın, uyuş­tu­ru­cu ge­lir­le­ri­ni kay­bet­me kor­ku­suy­la çıkartıldığını açık­la­mış­tı.

İlginç anons: Teröristler var çekilin

Gü­ven­lik güç­le­ri hen­dek­le­ri ka­pat­ma­ya ça­lı­şır­ken, zırh­lı araç­tan il­ginç anons­lar ya­pıl­dı. Anons­lar­da, “Te­rö­rist­lerin amacı bi­ze ateş açıp siz­le­re za­rar ver­me­mi­zi sağ­la­mak­. Za­rar gör­me­ni­zi is­te­mi­yo­ruz. Lüt­fen te­rö­rist un­sur­lar­dan uzak­la­şın. Si­lah­lı te­rö­rist ol­du­ğu­nu gö­re­bi­li­yo­ruz, kı­lı­nı­za za­rar gel­me­sin di­ye sab­re­di­yo­ruz. Si­zin öl­me­ni­zi is­ti­yor­la­r. Sizi kullananların çocukları kolejlerde okuyor. Sizi yem yapıyorlar. Bunu kafanıza yazın” de­nil­di. Anonsun sonunda “Sizleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seviyoruz” diyen askerlerin gruba müdahale etmediği görüldü.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.