Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 30°C
Az Bulutlu

Linç Kampanyasına Sessiz Kalanlara SuçDuyurusu

05.09.2014
A+
A-

Bank Asya, yazılı ve görsel medyadaki karalama kampanyasına ve bankanın otoritelerle yapılan yazışmaların ve ticari sırlarının yayınlanmasına sessiz kalan kamu görevlilerine suç duyurusunda bulunacak.
Bank Asya’dan linç kampanyasına sessiz kalanlara suç duyurusu
As­ya Ka­tı­lım Ban­ka­sı A.Ş’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, 9 ay­dır med­ya­da suç teş­kil ede­cek şe­kil­de sür­dü­rü­len ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın de­vam et­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­le­rek, bu ko­nu­da dü­zen­le­yi­ci oto­ri­te­le­rin yet­ki­le­ri­ni kul­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği hu­su­sun­da Ban­ka­mız ta­ra­fın­dan il­gi­li Ku­rum­la­rın yet­ki­li­le­ri­ne de­fa­lar­ca baş­vu­ru­lar­da bu­lu­nul­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “An­cak yo­rum ya­pan bir­çok dua­yen eko­no­mist ve ban­ka­cı ta­ra­fın­dan da, il­gi­li oto­ri­te­le­rin gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek zo­run­da ol­du­ğu bir­çok de­fa ifa­de edil­miş­tir.

OTO­Rİ­TE­YE GÖ­REV VE­RİL­Dİ

Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu ve Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­’nun, ka­mu oto­ri­te­le­ri­ne ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin hak­la­rı­nı ve ban­ka­la­rın emin şe­kil­de ça­lış­ma­sı­nı teh­li­ke­ye so­ka­bi­le­cek ve eko­no­mi­de önem­li za­rar­lar do­ğu­ra­bi­le­cek her tür­lü iş­lem ve uy­gu­la­ma­la­rı ön­le­mek üze­re ge­rek­li ka­rar ve ted­bir­le­ri al­mak ve uy­gu­la­mak ko­nu­sun­da açık­ça gö­rev ve­ril­di­ği gö­rül­mek­te­dir.”

Sa­bır­la sa­de­ce oto­ri­te­le­re ida­ri baş­vu­ru­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ve suç ma­hi­ye­tin­de­ki ha­ber­ler aley­hi­ne ya­sal yol­la­ra baş­vu­rul­ma­sı ter­cih edil­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di: “Ka­nun ile ken­di­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­yen oto­ri­te­le­rin yet­ki­li­le­ri aley­hi­ne bir ad­li baş­vu­ru ya­pıl­ma­mış­tır.

YASAL HAKLAR ARANACAK

An­cak, ge­li­nen nok­ta iti­ba­riy­le ko­nu­nun oto­ri­te­le­rin mü­da­ha­le et­me­si­ni ta­lep ile ye­ti­ni­le­me­ye­cek de­re­ce­de bir ik­ti­sa­di linç kam­pan­ya­sı ha­li­ne gel­me­si; her gün bir ba­sın ku­ru­lu­şun­da ka­mu gö­rev­li­le­ri kay­nak gös­te­ri­le­rek Ban­ka­mız aley­hi­ne ida­ri yap­tı­rım­lar uy­gu­lan­dı­ğı şe­kil­de­ki ha­ber­le­rin ıs­rar­la ya­yım­lan­ma­sı ne­ti­ce­sin­de; Ban­ka­mız­ca bu hu­sus­ta ka­nu­nun ken­di­le­ri­ne yük­le­miş ol­du­ğu gö­ze­tim gö­re­vi­ni açık­ça ih­mal ve göz ar­dı ede­rek suç iş­le­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri aley­hi­ne Ban­ka­mı­zın, his­se­dar­la­rı­mı­zın, mu­di­le­ri­mi­zin da­ha faz­la za­rar gör­me­me­si­ni te­mi­nen ive­di­lik­le suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­cak­tır.

Bu aşa­ma­dan son­ra da aley­hi­mi­ze ger­çek­leş­ti­ri­le­cek tüm ya­sa­ya ay­kı­rı ey­lem­ler­le il­gi­li ola­rak; Ban­ka­mız ge­rek iç hu­kuk ve ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar­dan kay­nak­la­nan tüm ya­sal hak­la­rı­nı, il­gi­li ad­li ve ida­ri mer­ci­ler nez­din­de ara­ya­cak ve ko­nu­nun ya­kın ta­kip­çi­si ola­cak­tır.”

97 adet tekzip

“A­leyh­te ya­pı­lan bu ha­ber­ler­le il­gi­li ola­rak Ban­ka­mız­ca 287 adet suç du­yu­ru­su ve 95 adet tek­zip gi­ri­şi­mi­ne rağ­men ha­li­ha­zır­da ka­mu oto­ri­te­le­rin­ce hiç­bir ida­ri ve­ya ad­li gi­ri­şim­de bu­lu­nul­ma­dı­ğı üzü­le­rek mü­şa­he­de edil­mek­te­dir.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.