Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 32°C
Az Bulutlu

DDK, Madenlerde Denetim Zafiyeti Uyarısı

17.05.2014
A+
A-

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu maden faciası konusunda tam 3 yıl önceden uyardı. DDK, madenlerde denetim zafiyeti olduğunu belirterek müeyyidelerin yetersizliğine dikkat çekti.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Dev­let De­net­le­me Ku­ru­lu­’nun (DDK) 2011’de ha­zır­la­dı­ğı ma­den­ler ve ma­den ka­za­la­rı ra­po­ruy­la fa­ci­ayı yıl­lar ön­ce­sin­den uyar­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. DDK’­nın 8 Ha­zi­ran 2011 ta­rih­li, ‘Tür­ki­ye­’de ma­den­ci­lik sek­tö­rün­de yü­rü­tü­len fa­ali­yet­le­rin iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği açı­sın­dan araş­tı­rıl­ma­sı, in­ce­len­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si­’ baş­lık­lı ra­po­run­da ek­sik­lik­ler ve ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler ay­rın­tı­lı şe­kil­de ak­ta­rıl­dı.

GEÇ­MİŞ KA­ZA­LAR­DAN DERS ALIN­MI­YOR

Ra­por­da ha­va­lan­dır­ma ve tah­ki­mat nok­san­lık­la­rı gi­bi çe­şit­li ko­nu­lar­da­ki iş­let­me uy­gu­la­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nan ka­za­la­rın ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu be­lir­til­di. Ka­za­la­rın ne­den­le­ri­ne iliş­kin de şu tes­pit­ler­de bu­lu­nul­du:

“Risk de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­ma­ma­sı, ta­şe­ron­luk alt iş­ve­ren­lik uy­gu­la­ma­sı, üre­tim zor­la­ma­sı, geç­miş ka­za­lar­dan ders alın­ma­ma­sı, gri­zu ris­ki­ne kar­şı ön­lem­le­rin ye­ter­siz ol­ma­sı, kon­trol ve de­gaj son­daj­la­rı­nın ye­te­rin­ce ya­pıl­ma­ma­sı, del­me- pat­lat­ma iş­le­min­de­ki dü­zen­siz­lik­ler, ça­lı­şan­lar­da CO mas­ke­si bu­lun­ma­ma­sı, gaz iz­le­me ve ikaz sis­tem­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği, ha­va­lan­dır­ma ye­ter­siz­li­ği, gri­zu em­ni­yet­li elek­trik­li ci­haz ve ekip­man­lar ile il­gi­li so­run­lar, ne­fes­lik- ka­ça­mak yo­lu ile il­gi­li ye­ter­siz­lik­ler, tah­ki­mat ile il­gi­li ek­sik­lik­ler, tah­li­si­ye hiz­met­le­ri ile il­gi­li so­run­lar, ma­den iş­let­me­le­rin­de gö­ze­tim hiz­met­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği, iş­let­me içi de­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rı ile il­gi­li so­run­lar, ka­mu bi­rim­le­ri de­ne­tim­le­ri­nin et­ki­siz­li­ği ve mes­le­ki eği­tim ve iş gü­ven­li­ği kül­tü­rü nok­san­lık­la­rı.”

RİSK­LER DE­ĞER­LEN­Dİ­RİL­ME­Lİ

Ra­por­da risk­le­rin ön­ce­den de­ğer­len­di­ri­le­rek ön­lem alın­ma­sın­da ek­sik­lik­le­re şu hu­sus­la­ra dik­kat çe­kil­di: “Ça­lış­ma­la­rın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı ilk tes­pit, ül­ke­miz­de­ki ma­den iş­let­me­le­rin­de kar­şı­la­şı­la­bi­le­cek muh­te­mel bü­tün risk­le­ri de­ğer­len­di­re­rek sis­te­ma­tik ted­bir­ler alın­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği yö­ne­tim sis­te­mi ku­rul­ma­sın­da ve do­la­yı­sıy­la risk­le­rin ön­ce­den de­ğer­len­di­ri­le­rek ön­len­me­sin­de cid­di ek­sik­lik­ler bu­lun­du­ğu­dur.”

DE­NE­TİM­DE ZA­Fİ­YET VAR

Ma­den­le­rin de­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ek­sik­lik­le­rin bu­lun­du­ğu vur­gu­la­nan ra­por­da, “Ça­lış­ma­nın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı önem­li so­nuç­lar­dan bi­ri­si de ka­mu de­ne­tim sis­te­mi­, et­kin­lik­ten uzak ve cid­di bir za­fi­yet ala­nı oluş­tur­du­ğu­na iliş­kin­di­r” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

MÜ­EY­Yİ­DE YE­TER­SİZ

Ra­por­da, iş­let­me­ler­de iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği yö­nün­den is­te­ni­len so­nuç­la­rın alın­ma­sı için de­ne­tim pe­ri­yot ve sü­re­le­ri, de­ne­ti­min içe­ri­ği ve et­ki­siz­li­ği, kon­trol de­ne­tim­le­ri­nin ye­te­rin­ce ya­pıl­ma­ma­sı ve mü­ey­yi­de­le­rin ye­ter­siz­li­ği­nin ku­rum­sal ya­pı­la­rın gö­rev ça­kış­ma­sı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­cak şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di.

“EĞİ­Tİ­M ZA­MAN KAY­BI”

Ra­por­da iş­çi­le­re ye­ter­li eği­ti­min ve­ril­me­di­ği de vur­gu­lan­dı. İş­çi­le­rin iş­ba­şı eği­ti­mi ve hiz­met içi eği­tim şar­tı­nın mev­zu­at­ta ön­gö­rül­dü­ğü öl­çü­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği; iş­ve­ren­ler­ce eği­ti­min za­man kay­bı ve ge­rek­siz ye­re kat­la­nı­lan bir ma­li­yet ola­rak al­gı­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.