SON DAKİKA

Ziraat Bankası’ndan Soma’ya Faiz Şoku

Bu haber 15 Eylül 2014 - 2:19 'de eklendi ve 26 kez görüntülendi.

Ziraat Bankası, faciadan sonra ertelediği kredi ödemelerini Somalı madencilerden geri istedi. Üzerine bir de 3 aylık faiz koydu. Skandalı öğrenen madenciler büyük şok yaşadı. Mağdurlar “Özel bankaların yapmadığını devlet bankası nasıl yapar” diyerek tepKi gösterdi.

Ma­ni­sa­’nın So­ma il­çe­sin­de 13 Ma­yıs 2014’te mey­da­na ge­len fa­ci­ada 301 ma­den­ci fe­ci şe­kil­de can ver­di. Ya­sa bo­ğu­lan Tür­ki­ye, So­ma­lı ma­den­ci­le­re yar­dım yağ­dır­dı. AFAD ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den­ci­le­rin ai­le­le­ri­ne 154’er bin li­ra pa­ra yar­dı­mı yap­tı. Bir­çok ban­ka da mağ­dur­la­rın borç­la­rı­nı sil­di ve kre­di öde­me­le­ri­ni 3 ay­lı­ğı­na er­te­le­di. Er­te­le­me­den de fa­iz al­ma­dı. Dev­le­te ait Zi­ra­at Ban­ka­sı da, ben­zer bir ko­lay­lık ha­zır­la­dı an­cak bu ko­lay­lı­ğın di­ğer ban­ka­la­rın­ki­ne ben­ze­me­di­ği öde­me vak­ti gel­di­ğin­den or­ta­ya çık­tı.

DEV­LE­TİN BAN­KA­SI NA­SIL YA­PAR?

Zi­ra­at Ban­ka­sı, kre­di bor­cu olan­la­rın bor­cu­nu öte­le­mek ye­ri­ne ye­ni­den ya­pı­lan­dır­dı. Al­dık­la­rı kre­di bor­cu üze­rin­den 3 ay­lık da fa­iz koy­du. Ma­den­ci­ler­den En­gin Kur­şun­cu, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 20 bin li­ra kre­di çek­ti­ği­ni an­la­ta­rak “Ban­ka­ya ko­nuş­mak için git­ti­ği­miz­de öte­le­me de­ğil de ya­pı­lan­dır­ma adı al­tın­da gel­di an­cak fa­iz­li ya­pı­lan­dır­ma. 3 ay öde­me­di­ği­miz için 600 ci­va­rı bir pa­ra is­te­di­ler. Bu­ra­da Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kre­di kul­la­nan yüz­ler­ce ma­den­ci var. Her­kes de mec­bur ka­bul et­ti. Bu hü­kü­me­tin ban­ka­sıy­sa na­sıl böy­le bir ka­rar ver­di­ler. Di­ğer özel ban­ka­lar yap­sa bel­ki gö­ze bat­maz­dı ama dev­le­tin ban­ka­sı ya­pın­ca tu­haf olu­yo­r” di­ye ko­nuş­tu.

Özel bankadan faiz yok

Ma­den­ci Gür­kan Yıl­maz ise özel ban­ka­dan çek­ti­ği kre­di­si­ni öte­let­ti­ği­ni an­cak fa­iz al­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­da böy­le bir fa­iz ge­lin­ce ban­ka­ya gi­dip ‘biz­de de fa­iz ola­cak mı­’ di­ye sor­du­ğu­nu kay­de­den Yıl­maz, ban­ka­nın ken­di­si­ne fa­iz uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı­ ya­nı­tı­nı ver­di­ği­ni di­le ge­tir­di.

Mecbur kabul ettik

Po­lat Te­tik fa­ci­a ön­ce­sin­de Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 20 bin li­ra kre­di çek­ti­ği­ni ay­lık öde­me­si­nin de 510 li­ra ci­va­rı ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. “Fa­ci­adan son­ra baş­vu­ru yap­tık, kre­di­yi öte­let­tik. ‘Ö­te­le­me ta­le­bi­niz ka­bul edil­miş­ti­r’ di­ye mesaj geldi” di­yen Te­tik “İ­ki ay­lık bor­cu­nu­zu mu öder­se­niz yok­sa ya­pı­lan­dır­ma mı is­ter­si­niz. Ya­pı­lan­dır­ma olur­sa fa­iz alı­rı­z’ de­di­ler. Biz de im­za­la­dık. Fa­iz yak­la­şık 800 li­ra gel­di. Ekim ayın­da top­lam 1220 li­ra öde­ye­ce­ğim. Da­ha doğ­ru­su öde­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

700 lira faiz gelmiş

2009 yı­lın­da emek­li olan ma­den­ci Ah­met Poy­raz, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan 15 bin li­ra kre­di kul­lan­dı­ğı­nı ve ay­lık öde­me­si­nin 700 kü­sur li­ra ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Bor­cu­nu er­te­let­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Poy­raz, şöy­le de­vam et­ti: “E­kim ayın­da öde­ye­ce­ğiz. Yak­la­şık 700 li­ra fa­iz gel­miş. 3 ay so­nun­da 1600 li­ra gi­bi bir pa­ra öde­ye­ce­ğiz. Şim­di na­sıl öde­ye­ce­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. Bin 150 li­ra ma­aş alıp da bin 700 li­ra kre­di bor­cu­nu na­sıl öde­ye­yim.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

istanbul escort

kayseri escort aydın escort denizli escort çanakkale escort bursa escort