Asikurtlar©

PKK Şehit Korucuların Ailelerini Hedef Alıyor

PKK Şehit Korucuların Ailelerini Hedef Alıyor
11 Şubat 2016 - 8:00 'de eklendi ve 4689 kez görüntülendi.

Hainler, asker, polis ve koruculardan sonra şehit yakınlarına saldırmaya başladı. Uludere’de şehit yakını kontenjanından devlet memuru olan 3 kişinin içinde bulunduğu araç havaya uçuruldu. Saldırıda 2 şehit yakını öldü, diğeri de yaralandı…
AĞABEYİNİ DE PKK KATLETTİ

Diyar Oslu’nun ağabeyi köy korucusu Mustafa Oslu 26 yıl önce PKK tarafından öldürülmüştü.

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK, as­ker, po­lis ve köy ko­ru­cu­la­rın­dan son­ra, şe­hit ai­le­le­ri­ni de he­def al­ma­ya baş­la­dı. Şır­na­k’­ın Ulu­de­re İl­çe­si’n­de bir oto­mo­bi­le yer­leş­ti­ri­len pat­la­yı­cı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu şe­hit olan iki me­mu­run, ba­ba ve ağa­bey­le­ri­nin de şe­hit köy ko­ru­cu­su ol­du­ğu açık­lan­dı.

ARAÇ­LA­RI­ HA­VA­YA­ UÇ­TU­ 

Ulu­de­re İl­çe­si­’ne bağ­lı Ye­miş­li Kö­yü­’n­de ya­şa­yan ve Ta­pu Ka­das­tro Mü­dür­lü­ğü­’n­de ça­lı­şan Ah­met Art­tı (27), Ulu­de­re Dev­let Has­ta­ne­si­’n­de me­mur ola­rak ça­lı­şan Di­yar Os­lu (22) ve Ab­dül­ke­rim Os­lu (29) ön­ce­ki gün işe git­mek üze­re oto­mo­bi­le bin­di. Araç köy­den çı­kar­ken, şid­det­li bir pat­la­ma mey­da­na gel­di. Ah­met Art­tı ve Di­yar Os­lu olay ye­rin­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di, Ab­dül­ke­rim Os­lu da ya­ra­lan­dı. Ah­met Art­tı­’nın, 1998’de PKK’­nın yo­la tu­zak­la­dı­ğı ma­yı­nın in­fi­lak et­ti­ril­me­si so­nu­cu şe­hit olan köy ko­ru­cu­su Sey­fet­tin Art­tı­’nın kar­de­şi, Di­yar Os­lu­’nun 1990’da ma­yı­na bas­ma­sı so­nu­cu şe­hit olan köy ko­ru­cu­su Mus­ta­fa Os­lu­’nun kar­de­şi, Ab­dül­ke­rim Os­lu­’nun da 1991’de PKK’­ya yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da şe­hit olan ve ken­di­siy­le ay­nı adı ta­şı­yan köy ko­ru­cu­su Ab­-dül­ke­rim Os­lu­’nun oğ­lu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Üç şehidin, şe­hit ya­kın­la­rı­na ta­nı­nan hak­la me­mur ol­duk­la­rı öğ­re­nil­di.
DEV­LE­T ­KU­CA­K ­AÇ­MIŞ­TI

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le gi­riş­tik­le­ri ça­tış­ma­da şe­hit edi­len köy ko­ru­cu­la­rı­nın kardeş ya da çocuklarından birinin ka­mu­da işe gir­me hak­kı bu­lu­nu­yor. Bu hak­tan ya­rar­la­nan ai­le­ler ge­nel­de bu­lun­duk­la­rı il­çe­ler­de gö­rev ya­pı­yor. Ko­ru­cu ai­le­sin­den ol­duk­la­rı için za­ten bö­lü­cü ör­gü­tün he­de­fin­de olan bu ki­şi­le­rin dev­let me­mu­ru ol­ma­sı­nı is­te­me­yen PKK, ‘yıl­dır­ma­’ ey­lem­le­ri­ gerçekleştiriyor. 1987 yı­lın­dan bugüne ka­dar bin 664 köy ko­ru­cu­su şe­hit edil­di. Ay­rı­ca çok sa­yı­da ko­ru­cu ya­kı­nı da öl­dü­rül­dü. Ha­len 50 bin ci­va­rın­da köy ko­ru­cu­su bu­lu­nu­yor. AKP ik­ti­da­rı, çö­züm sü­re­cin­de köy ko­ru­cu­lu­ğu­nun da kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. An­cak son dö­nem­de köy ko­ru­cularının sa­yı­sı da ar­tı­rı­lı­yor.
Bu ara­da An­ka­ra Ga­zi Üni­ver­si­te­si ile Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol­le, ko­ru­cu­lar in­san hak­la­rı, hu­kuk, te­rör­le mü­ca­de­le ya­sa­la­rı baş­ta ol­mak üze­re eği­ti­me alın­dı. 22 il­den 40 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı prog­ram 60 sa­at sü­re­cek. Ko­ru­cu der­nek­le­ri­nin yö­ne­ti­ci­le­ri gö­rev yap­tık­la­rı il­ler­de eği­tim ve­re­cek.

SÖZCÜ

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER