SON DAKİKA

BİR BEN KALSAM…

KÖŞE YAZILARI

PKK Şehit Korucuların Ailelerini Hedef Alıyor

Bu haber 11 Şubat 2016 - 8:00 'de eklendi ve 34 kez görüntülendi.

Hainler, asker, polis ve koruculardan sonra şehit yakınlarına saldırmaya başladı. Uludere’de şehit yakını kontenjanından devlet memuru olan 3 kişinin içinde bulunduğu araç havaya uçuruldu. Saldırıda 2 şehit yakını öldü, diğeri de yaralandı…
AĞABEYİNİ DE PKK KATLETTİ

Diyar Oslu’nun ağabeyi köy korucusu Mustafa Oslu 26 yıl önce PKK tarafından öldürülmüştü.

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK, as­ker, po­lis ve köy ko­ru­cu­la­rın­dan son­ra, şe­hit ai­le­le­ri­ni de he­def al­ma­ya baş­la­dı. Şır­na­k’­ın Ulu­de­re İl­çe­si’n­de bir oto­mo­bi­le yer­leş­ti­ri­len pat­la­yı­cı­nın in­fi­lak et­me­si so­nu­cu şe­hit olan iki me­mu­run, ba­ba ve ağa­bey­le­ri­nin de şe­hit köy ko­ru­cu­su ol­du­ğu açık­lan­dı.

ARAÇ­LA­RI­ HA­VA­YA­ UÇ­TU­ 

Ulu­de­re İl­çe­si­’ne bağ­lı Ye­miş­li Kö­yü­’n­de ya­şa­yan ve Ta­pu Ka­das­tro Mü­dür­lü­ğü­’n­de ça­lı­şan Ah­met Art­tı (27), Ulu­de­re Dev­let Has­ta­ne­si­’n­de me­mur ola­rak ça­lı­şan Di­yar Os­lu (22) ve Ab­dül­ke­rim Os­lu (29) ön­ce­ki gün işe git­mek üze­re oto­mo­bi­le bin­di. Araç köy­den çı­kar­ken, şid­det­li bir pat­la­ma mey­da­na gel­di. Ah­met Art­tı ve Di­yar Os­lu olay ye­rin­de ya­şa­mı­nı yi­tir­di, Ab­dül­ke­rim Os­lu da ya­ra­lan­dı. Ah­met Art­tı­’nın, 1998’de PKK’­nın yo­la tu­zak­la­dı­ğı ma­yı­nın in­fi­lak et­ti­ril­me­si so­nu­cu şe­hit olan köy ko­ru­cu­su Sey­fet­tin Art­tı­’nın kar­de­şi, Di­yar Os­lu­’nun 1990’da ma­yı­na bas­ma­sı so­nu­cu şe­hit olan köy ko­ru­cu­su Mus­ta­fa Os­lu­’nun kar­de­şi, Ab­dül­ke­rim Os­lu­’nun da 1991’de PKK’­ya yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da şe­hit olan ve ken­di­siy­le ay­nı adı ta­şı­yan köy ko­ru­cu­su Ab­-dül­ke­rim Os­lu­’nun oğ­lu ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Üç şehidin, şe­hit ya­kın­la­rı­na ta­nı­nan hak­la me­mur ol­duk­la­rı öğ­re­nil­di.
DEV­LE­T ­KU­CA­K ­AÇ­MIŞ­TI

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le gi­riş­tik­le­ri ça­tış­ma­da şe­hit edi­len köy ko­ru­cu­la­rı­nın kardeş ya da çocuklarından birinin ka­mu­da işe gir­me hak­kı bu­lu­nu­yor. Bu hak­tan ya­rar­la­nan ai­le­ler ge­nel­de bu­lun­duk­la­rı il­çe­ler­de gö­rev ya­pı­yor. Ko­ru­cu ai­le­sin­den ol­duk­la­rı için za­ten bö­lü­cü ör­gü­tün he­de­fin­de olan bu ki­şi­le­rin dev­let me­mu­ru ol­ma­sı­nı is­te­me­yen PKK, ‘yıl­dır­ma­’ ey­lem­le­ri­ gerçekleştiriyor. 1987 yı­lın­dan bugüne ka­dar bin 664 köy ko­ru­cu­su şe­hit edil­di. Ay­rı­ca çok sa­yı­da ko­ru­cu ya­kı­nı da öl­dü­rül­dü. Ha­len 50 bin ci­va­rın­da köy ko­ru­cu­su bu­lu­nu­yor. AKP ik­ti­da­rı, çö­züm sü­re­cin­de köy ko­ru­cu­lu­ğu­nun da kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. An­cak son dö­nem­de köy ko­ru­cularının sa­yı­sı da ar­tı­rı­lı­yor.
Bu ara­da An­ka­ra Ga­zi Üni­ver­si­te­si ile Ana­do­lu Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Şe­hit Ai­le­le­ri Kon­fe­de­ras­yo­nu ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol­le, ko­ru­cu­lar in­san hak­la­rı, hu­kuk, te­rör­le mü­ca­de­le ya­sa­la­rı baş­ta ol­mak üze­re eği­ti­me alın­dı. 22 il­den 40 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı prog­ram 60 sa­at sü­re­cek. Ko­ru­cu der­nek­le­ri­nin yö­ne­ti­ci­le­ri gö­rev yap­tık­la­rı il­ler­de eği­tim ve­re­cek.

SÖZCÜ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.