SON DAKİKA
istanbul bayan escort escort mersin

Kahpeliğin Böylesi!

KÖŞE YAZILARI

Masasında Türkiye’yi Kurtarmak İsteyen Şezlong..

Bu haber 12 Ağustos 2014 - 5:00 'de eklendi ve 30 kez görüntülendi.

İhsanoğlu’nun kampanyasında birebir çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Toprak, tatil gerekçesiyse sandığa gitmeyen seçmenlere sert çıktı. “Sefa düşkünleri, rehavetçiler, masasında Türkiye’yi kurtarmak isteyen şezlong takımı, sandığa gitmedi” dedi.

MHP ile ta­ri­hi uz­laş­ma ger­çek­leş­ti­re­rek, or­tak aday Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­na des­tek ve­ren CHP, se­çim so­nuç­la­rı­nı ma­sa­ya ya­tır­dı. “İlk tur­da hiç­bir ada­yın yüz­de 50 üze­ri­ne çı­ka­ma­ya­ca­ğı” te­zi­ni sa­vun­an CHP’­de so­nuç­ ha­yal kı­rık­lı­ğı­na ne­den ol­du.

‘ŞEZ­LONG­CU­LAR…’

İh­sa­noğ­lu­’nun kam­pan­ya­sın­da bi­re­bir ça­lı­şan CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak, BU­GÜN’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ta­til ge­rek­çe­siy­se san­dı­ğa git­me­yen seç­menlere yö­ne­lik sert açık­la­ma­lar yap­tı. Se­çim­de boy­kot ol­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nur­ken, İh­sa­noğ­lu is­mi­nin seç­me­ni san­dı­ğa çe­ke­me­di­ği id­di­ası­nı red­de­den Top­rak şöy­le de­di:

‘A­DAY DOĞ­RUY­DU­’

“Za­man dar­dı se­çim 1 aya sı­kış­tı­rıl­mış­tı. An­cak İh­sa­noğ­lu, oy ora­nı­nı bu kı­sa sü­re­de ar­tır­dı. İh­sa­noğ­lu Tür­ki­ye için bir şans­tı. Aday doğ­ruy­du. Va­tan­daş­lık gö­re­vi, eleş­tir­mek de­ğil­dir. Va­tan­daş­lık gö­re­vi, oy kul­lan­ma­yı ge­rek­ti­rir. Oy kul­lan­ma ora­nı­nın yüz­de 74’ler­de kal­ma­sı, Tür­ki­ye­’nin şap­ka­yı önü­ne ko­yup dü­şün­me­si­ni ge­rek­ti­rir.”

Top­rak, “ta­til­ci­” ola­rak ni­te­len­di­ri­len seç­me­nin san­dı­ğa git­me­me­si­ne “Se­fa düş­kün­le­ri, re­ha­vet­çi­ler, ma­sa­sın­da Tür­ki­ye­’yi kur­tar­mak is­te­yen şez­long ta­kı­mı, san­dı­ğa git­me­di­” tep­ki­si gös­ter­di.

İSTİFA VE KONGRE YOK

İs­ti­fa ve ola­ğa­nüs­tü kon­gre ta­lep­le­ri­ne tep­ki gös­te­ren Er­do­ğan Top­rak, “Kı­lıç­da­roğ­lu oy ta­ba­nı­nı ko­ru­du. CHP de, oy kay­bet­me­di. Oy ta­ba­nı­nı ko­ru­du. Gün­de­mi­miz­de is­ti­fa ya da ola­ğa­nüs­tü kon­gre yo­k” di­ye ko­nuş­tu.

İNCE: BÜYÜK HEZİMET

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce, Twit­ter’dan se­çim so­nu­cuy­la il­gi­li sert açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İn­ce şun­la­rı yaz­dı: “Or­ta­da bü­yük bir he­zi­met var, ha­la sus­mak ve ba­şa­rı­lı­yız de­mek ya­kış­mı­yor. Bu du­ru­mu ka­bul­le­ne­me­yiz, ge­çiş­ti­re­me­yiz. Par­ti­min eri­yip git­me­si­ni sey­ret­me­ye­ce­ğim. Bu kö­tü so­nu­cu ön­gör­düm, uyar­dım ama par­ti­me za­rar ver­me­mek için sus­tum ve se­çi­mi ka­zan­mak için ça­lış­tım. Ata­türk’ü terk eden, ku­ru­luş fel­se­fe­sin­den uzak­la­şan, so­lu yok sa­yıp ça­re­yi sağ­da ara­yan­lar CHP’de ba­şa­rı­lı ola­maz. Şim­di he­zi­me­te kı­lıf bul­ma za­ma­nı de­ğil, ça­re ol­ma za­ma­nı­dır.”

Olağanüstü kongre talebi

So­nuç­la­rın ar­dın­dan CHP’­de göz­ler, İh­sa­noğ­lu­’nu des­tek­le­me­ye­cek­le­ri­ni açık ola­rak ilan eden ulu­sal­cı ve­kil­le­re çev­ril­di. Ara­la­rın­da Sü­heyl Ba­tum, Bir­gül Ay­man Gü­ler, Di­lek Aka­gün Yıl­maz, Nur Ser­ter gi­bi isim­le­rin yer al­dı­ğı ulu­sal­cı mil­let­ve­kil­le­ri, 4 yıl­lık ge­nel baş­kan­lık dö­ne­mi­nin en risk­li ka­rar­la­rın­dan bi­ri­si­ni ala­rak, CHP kim­li­ği ol­ma­yan İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nı biz­zat ka­mu­oyu­na açık­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ola­ğa­nüs­tü kon­gre ger­çek­leş­tir­me­si gö­rü­şü­nü di­le ge­ti­ri­yor. Se­çim ön­ce­si top­la­dı­ğı PM’­de, ola­ğan kon­gre­yi 1 yıl er­te­le­yen Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun gün­de­min­de ise, is­ti­fa ya da kon­gre ile ge­nel baş­kan­lık de­ği­şi­mi bu­lun­mu­yor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.