SON DAKİKA

Linç Kampanyasına Sessiz Kalanlara SuçDuyurusu

Bu haber 05 Eylül 2014 - 2:05 'de eklendi ve 21 kez görüntülendi.

Bank Asya, yazılı ve görsel medyadaki karalama kampanyasına ve bankanın otoritelerle yapılan yazışmaların ve ticari sırlarının yayınlanmasına sessiz kalan kamu görevlilerine suç duyurusunda bulunacak.
Bank Asya’dan linç kampanyasına sessiz kalanlara suç duyurusu
As­ya Ka­tı­lım Ban­ka­sı A.Ş’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, 9 ay­dır med­ya­da suç teş­kil ede­cek şe­kil­de sür­dü­rü­len ka­ra­la­ma kam­pan­ya­sı­nın de­vam et­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­le­rek, bu ko­nu­da dü­zen­le­yi­ci oto­ri­te­le­rin yet­ki­le­ri­ni kul­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği hu­su­sun­da Ban­ka­mız ta­ra­fın­dan il­gi­li Ku­rum­la­rın yet­ki­li­le­ri­ne de­fa­lar­ca baş­vu­ru­lar­da bu­lu­nul­du­ğu vur­gu­lan­dı.

Açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “An­cak yo­rum ya­pan bir­çok dua­yen eko­no­mist ve ban­ka­cı ta­ra­fın­dan da, il­gi­li oto­ri­te­le­rin gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek zo­run­da ol­du­ğu bir­çok de­fa ifa­de edil­miş­tir.

OTO­Rİ­TE­YE GÖ­REV VE­RİL­Dİ

Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu ve Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­’nun, ka­mu oto­ri­te­le­ri­ne ta­sar­ruf sa­hip­le­ri­nin hak­la­rı­nı ve ban­ka­la­rın emin şe­kil­de ça­lış­ma­sı­nı teh­li­ke­ye so­ka­bi­le­cek ve eko­no­mi­de önem­li za­rar­lar do­ğu­ra­bi­le­cek her tür­lü iş­lem ve uy­gu­la­ma­la­rı ön­le­mek üze­re ge­rek­li ka­rar ve ted­bir­le­ri al­mak ve uy­gu­la­mak ko­nu­sun­da açık­ça gö­rev ve­ril­di­ği gö­rül­mek­te­dir.”

Sa­bır­la sa­de­ce oto­ri­te­le­re ida­ri baş­vu­ru­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ve suç ma­hi­ye­tin­de­ki ha­ber­ler aley­hi­ne ya­sal yol­la­ra baş­vu­rul­ma­sı ter­cih edil­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da şun­lar kay­de­dil­di: “Ka­nun ile ken­di­le­ri­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­yen oto­ri­te­le­rin yet­ki­li­le­ri aley­hi­ne bir ad­li baş­vu­ru ya­pıl­ma­mış­tır.

YASAL HAKLAR ARANACAK

An­cak, ge­li­nen nok­ta iti­ba­riy­le ko­nu­nun oto­ri­te­le­rin mü­da­ha­le et­me­si­ni ta­lep ile ye­ti­ni­le­me­ye­cek de­re­ce­de bir ik­ti­sa­di linç kam­pan­ya­sı ha­li­ne gel­me­si; her gün bir ba­sın ku­ru­lu­şun­da ka­mu gö­rev­li­le­ri kay­nak gös­te­ri­le­rek Ban­ka­mız aley­hi­ne ida­ri yap­tı­rım­lar uy­gu­lan­dı­ğı şe­kil­de­ki ha­ber­le­rin ıs­rar­la ya­yım­lan­ma­sı ne­ti­ce­sin­de; Ban­ka­mız­ca bu hu­sus­ta ka­nu­nun ken­di­le­ri­ne yük­le­miş ol­du­ğu gö­ze­tim gö­re­vi­ni açık­ça ih­mal ve göz ar­dı ede­rek suç iş­le­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri aley­hi­ne Ban­ka­mı­zın, his­se­dar­la­rı­mı­zın, mu­di­le­ri­mi­zin da­ha faz­la za­rar gör­me­me­si­ni te­mi­nen ive­di­lik­le suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­la­cak­tır.

Bu aşa­ma­dan son­ra da aley­hi­mi­ze ger­çek­leş­ti­ri­le­cek tüm ya­sa­ya ay­kı­rı ey­lem­ler­le il­gi­li ola­rak; Ban­ka­mız ge­rek iç hu­kuk ve ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar­dan kay­nak­la­nan tüm ya­sal hak­la­rı­nı, il­gi­li ad­li ve ida­ri mer­ci­ler nez­din­de ara­ya­cak ve ko­nu­nun ya­kın ta­kip­çi­si ola­cak­tır.”

97 adet tekzip

“A­leyh­te ya­pı­lan bu ha­ber­ler­le il­gi­li ola­rak Ban­ka­mız­ca 287 adet suç du­yu­ru­su ve 95 adet tek­zip gi­ri­şi­mi­ne rağ­men ha­li­ha­zır­da ka­mu oto­ri­te­le­rin­ce hiç­bir ida­ri ve­ya ad­li gi­ri­şim­de bu­lu­nul­ma­dı­ğı üzü­le­rek mü­şa­he­de edil­mek­te­dir.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

istanbul escort

kayseri escort aydın escort denizli escort çanakkale escort bursa escort