SON DAKİKA

Trump Ve Almanya

Gündem Yazıları

BEDAVA ÜLKÜCÜLÜK

Gündem Yazıları

KADER MAHKÛMLARINA AF

KÖŞE YAZILARI

Kampta Kalmayan Suriyeliler’e Sınır Dışı

Bu haber 02 Ağustos 2014 - 2:05 'de eklendi ve 14 kez görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı çalışma kapsamında sokaklarda yaşayan Suriyeliler kayıt altına alınacak. İkinci kez suça karışan Suriyeliler ya sınır dışı edilecek ya da evlere yerleştirilecek. Gitmeyen sınır dışı edilecek

İç sa­vaş ne­de­niy­le Tür­ki­ye­’ye sı­ğı­nan Su­ri­ye­li­le­r’in kal­dı­ğı böl­ge­ler­de suç ora­nı­nın art­ma­sı üze­ri­ne İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ha­re­ke­te geç­ti.
Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın ça­lış­ma­sıy­la şe­hir mer­kez­le­rin­de­ki so­kak ve park­lar­da, ça­dır­lar­da ya­şa­yan Su­ri­ye­li­ler ka­yıt al­tı­na alı­na­cak.

ADLİ TAKİP YAPILACAK

Tür­ki­ye­’ye sı­ğı­nan Su­ri­ye­li­le­r’in tüm bil­gi­le­ri Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan sis­te­me gi­ri­le­cek. Su­ça ka­rı­şan Su­ri­ye­li­le­r’in ad­li ta­ki­bi bu sis­tem üze­rin­den yapılacak. Hır­sız­lık, gasp gi­bi ikin­ci kez suç iş­le­di­ği tes­pit edi­len Su­ri­ye­li­ler ya sı­nır dı­şı edi­le­cek ya da bu­lun­duk­la­rı böl­ge­ler­de be­lir­le­nen ev­le­re yer­leş­ti­ri­le­cek. Sı­nır dı­şı edi­len Su­ri­ye­li­le­r’in Tür­ki­ye­’ye gi­ri­şi ya­sak­la­na­cak.

Ha­tay, Kah­ra­man­ma­raş, Ga­zi­an­tep, Ki­lis, Şan­lı­ur­fa gi­bi sı­nır il­le­rin­de ar­tan Su­ri­ye pla­ka­lı araç­lar için de em­ni­yet ça­lış­ma baş­lat­tı.
Bu kap­sam­da, il pla­ka ta­nı­ma sis­te­mi­ne Su­ri­ye pla­ka­lı araç­lar için ye­ni bir prog­ram ek­le­ne­cek. Böy­le­ce araç­la­rın Tür­ki­ye­’ye ya­sa dı­şı gi­rip gir­me­di­ği be­lir­le­ne­cek.

YA KAMP YA EV

Va­li­lik­ler, kamp­lar dı­şın­da ya­şa­yan 900 bin Su­ri­ye­li­ye gü­ven­li böl­ge­ler oluş­tur­mak için ça­lış­ma baş­lat­tı. Ka­yıt al­tı­na alı­nan Su­ri­ye­li­ler bu kamp­la­ra yer­leş­ti­ri­le­cek. Kamp­la­ra git­me­yi ka­bul et­me­yen Su­ri­ye­li­ler sı­nır dı­şı edi­le­cek. Ya da bu­lun­duk­la­rı böl­ge­ler­de be­lir­le­nen ev­le­re yer­leş­ti­ri­le­cek. Bu böl­ge­le­rin gü­ven­li­ği­ni po­lis sağ­la­ya­cak.

PER­SO­NEL AR­TI­RIL­DI

Su­ri­ye­li­le­r’in nü­fus yo­ğun­lu­ğu­nun çok ol­du­ğu yer­ler­de, suç ora­nın­da ar­tış gö­rül­me­si üze­ri­ne em­ni­yet, sı­nı­r­da­ki 5 ilin per­so­nel kad­ro­sun­da ar­tı­şa git­ti. Kamp­la­ra ya­kın il­çe­ler­de­ki her em­ni­yet bi­rim­i­ne tak­vi­ye­ ya­pıl­dı.

Atalay: 1 milyon kamp dışında

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, AFAD Baş­ka­nı Fu­at Ok­tay ile ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ata­lay, Su­ri­ye sı­nı­rı­na ya­kın yer­ler­de 22 kamp ku­rul­du­ğu­nu söy­le­di.

Ata­lay, kamp­lar­da 220 bin ki­şi­nin kal­dı­ğı­nı belirterek ye­ni kamp­lar için yer aran­dı­ğı­nı kay­det­ti. Kamp­lar­da ha­len 30 bin ki­şi­lik ka­pa­si­te bu­lun­du­ğu­nu ak­taran Ata­lay, “Bü­yük mas­ra­fı­mız, ol­du, fii­li har­ca­ma­mız 2 mil­yar 134 mil­yon 599 bin li­ra­dır. BM yar­dım­la­rı­na bak­tı­ğı­nız­da yak­la­şık 3,5 mil­yar do­lar­lık har­ca­ma­mız var” de­di.

Atalay, kamp dı­şın­daki Su­ri­ye­li­ler’­le il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di: “Kamp dı­şın­da ka­lan nü­fu­su­muz 1 mil­yon 104 bin ki­şi­dir. Dı­şar­da­ki­le­rin yüz­de 60’ı ka­yıt al­tın­da. Şe­hir­ler­de ya­şa­yan­la­rın im­kan­la­rı­ tü­ken­ince di­len­ci­lik gi­bi gö­rün­tü­ler or­ta­ya çı­ktı.”

Provokatörler belirlensin

Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yapılan saldırılar ve eylemlerin artması nedeniyle bir de genelge yayımladı. Ankara, Kahramanmaraş ve Adana’da Suriyeliler’e yönelik yapılan saldırıların ardından İl emniyet müdürlüklerine uyarı yazısı gönderildi.

Ya­zı­da, Su­ri­ye­li­le­r’e yö­ne­lik ya­pı­lan sal­dı­rı­la­ra ye­ni­le­ri­nin ek­len­me­me­si için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı is­ten­di. Sal­dı­rı­la­rı kış­kır­tan pro­vo­ka­tör­le­rin be­lir­len­me­si ta­lep edil­di.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.