SON DAKİKA
istanbul bayan escort escort mersin

Ekrandan Bakan Kaçırma

Bu haber 26 Nisan 2014 - 13:20 'de eklendi ve 44 kez görüntülendi.

4 eski bakanla ilgili soruşturma önergesinin görüşülmesi, Meclis TV’nin yayın yapmadığı Pazartesi gününe alındı. Halk, Meclis görüşmelerini TV’den canlı izleyemeyecek.

AKP ve CHP’nin 4 eski bakanla ilgili verdiği soruşturma önergelerinin görüşme günü Meclis TV’nin yayın yapmadığı 5 Mayıs pazartesi gününe alındı. Vatandaşlar Meclis görüşmelerini TV’den canlı olarak izleyemeyecek.

Meclis TV, haftanın üç günü Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri genel kurul toplantısının 15.00-19.00 arasında canlı olarak yayınlıyor. Özel TV kanalları da bu görüşmeleri Meclis TV’den alarak yayınlıyor. Genel Kurul’da Meclis TV dışında çekim ve canlı yayına izin verilmiyor.

AKP grup yönetimi, 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergesinin 5 Mayıs günü ele alınmasını benimsedi. 5 Mayıs Pazartesi olduğu için Meclis TV’den de yayın yapılmayacak. AKP grubu görüşmelerin önce 2 Mayıs, sonra 6 Mayıs günü yapılmasını öngörmüştü. Ancak son karar 5 Mayıs oldu.

*************
AK Parti’den 4 bakanla ilgili rüşvet önergesi

AK Parti, 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergesini yenileyerek Meclis Başkanlığı’na sundu. Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili savcılık iddialarının yer aldığı önergede, ‘rüşvet’ suçlaması dikkat çekti.

AK Par­ti, 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­da adı ge­çen 4 es­ki ba­kan­la il­gi­li so­ruş­tur­ma öner­ge­si­ni ye­ni­le­ye­rek TBMM Baş­kan­lı­ğı­’na ver­di. 5 Ma­yıs Pa­zar­te­si gü­nü Mec­li­s’­te gö­rü­şü­le­cek olan öner­ge­nin içe­ri­ğin­de ba­kan­la­ra yö­nel­ti­len suç­la­ma­la­ra tek tek yer ve­ril­di. Öner­ge­nin önü­müz­de­ki haf­ta cu­ma gü­nü TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da gö­rü­şül­me­si plan­la­nı­yor.

İLK ÖNERGEDE YOKTU

AK Par­ti­’nin ilk öner­ge­sin­de, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rı kap­sa­mın­da ba­kan­la­ra yö­nel­ti­len suç­la­ma­lar yer al­ma­mış­tı. Mu­ha­le­fet bu du­ru­mun içtü­zü­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu eleş­ti­ri­sin­de bu­lu­na­rak, ba­kan­la­ra yö­nel­ti­len suç­la­ma­lar ile bu id­di­ala­rın han­gi ka­nu­na ay­kı­rı ol­du­ğu­nun öner­ge­de açık­ça ya­zıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­miş­ti.

Bu­nu üze­ri­ne ilk öner­ge­yi ge­ri çe­ken AK Par­ti, 76 ve­ki­lin im­za­sıy­la ikin­ci ören­ge­yi Mec­li­s’­e sun­du. Öner­ge­nin gi­ri­şin­de Tür­ki­ye­’nin hu­kuk dev­le­ti ol­du­ğu, suç­lu­lu­ğu is­pat edi­le­ne ka­dar her­ke­si ma­sum ol­du­ğu an­la­tıl­dı. 17 ve 25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı­na atıf­ta bu­lu­nu­la­rak Za­fer Çağ­la­yan, Mu­am­mer Gü­ler ve Ege­men Ba­ğı­ş’­ın ba­kan­lık gö­re­vi­ni yü­rüt­tük­le­ri sı­ra­da Rı­za Sar­raf ile suç iliş­ki­si­ne gir­dik­le­ri­ne da­ir id­di­alar ol­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı.

BAY­RAK­TA­R’­A AY­RI BÖ­LÜM

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik es­ki Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın du­ru­mu ise di­ğer 3 ba­kan­dan ay­rı bir şe­kil­de ele alın­dı. Bay­rak­ta­r’­ın ba­kan­lık yap­tı­ğı dö­nem­de ya­şa­nan ‘çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü kur­mak, nü­fuz ti­ca­re­ti ve res­mi bel­ge­de sah­te­ci­li­k’ suç­la­ma­la­rı­na yer ve­ril­di. Öner­ge­de, id­di­a edi­len suç­lar­la il­gi­li 4 is­min o ta­rih­te ba­kan ol­du­ğu ha­tır­la­tı­la­rak ‘ba­kan­lık gö­re­vi­ni yü­rüt­tük­le­ri sı­ra­da ve gö­rev­le­riy­le il­gi­li iş­ler­den do­la­yı iş­len­di­ği id­di­a edi­len ve ce­za­i so­rum­lu­lu­ğu ge­rek­ti­ren ey­lem­le­rin so­ruş­tu­ru­la­rak mad­di ger­çe­ğin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­’ için Mec­lis so­ruş­tur­ma­sı açıl­ma­sı is­ten­di.

İşte tek tek anlatılan o iddialar:

Çağlayan: Rüşvet ve resmi belgede sahtecilik

Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, Rıza Sarraf’tan miktarı ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında “Bu şahsın İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana’da kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1.5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek, altının Duba’yi çıkışını sağlamaya çalıştığı” iddia edilmektedir. Çağlayan hakkında iddia edilen eylemler Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet maddelerine tekabül ettiği belirtildi.

Güler: Rüşvet ve resmi belgede sahtecilik

İçiş­le­ri es­ki Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, Rı­za Sar­ra­f’­tan sağ­la­nan, mik­tar ve de­ğe­ri tes­pit edi­le­me­yen ba­zı mad­di men­fa­at­ler kar­şı­lı­ğın­da “Şah­sın araç­la­rı­na tra­fik­te em­ni­yet şe­ri­di­ni kul­lan­ma im­ti­ya­zı ver­di­ği ve ko­ru­ma po­li­si gö­rev­len­dir­di­ği, ba­zı şüp­he­li­le­rin ve ya­kın­la­rı­nın ya­sa­ya ay­kı­rı ola­rak Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­dı­ğı, bu şa­hıs­la il­gi­li is­tih­ba­rı ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nın araş­tı­rıl­ma­sı için ta­li­mat ver­di­ği, usul­süz­le­ri hak­kın­da ba­sın­da çı­ka­cak ha­ber­le­rin en­gel­len­me­si gi­ri­şi­min­de bu­lun­du­ğu­” id­di­a edil­mek­te­dir. Gü­ler hak­kın­da­ki ey­lem­ler res­mi bel­ge­de sah­te­ci­lik, nü­fuz ti­ca­re­ti, rüş­vet ve giz­li­li­ğin ih­la­li mad­de­le­ri­ne gi­ri­yor.

Bağış: Rüşvet ve nüfuz ticareti yapmak

AB es­ki Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış, Rı­za Sar­ra­f’­tan sağ­la­nan, mik­tar ve de­ğe­ri tes­pit edi­le­me­yen ba­zı mad­di men­fa­at­ler kar­şı­lı­ğın­da, “Bu şah­sın tu­rizm bel­ge­li bir otel ki­ra­la­ma gi­ri­şi­mi ile ya­kın­la­rı­na vi­ze alın­ma­sı iş­le­ri­ne ara­cı­lık et­ti­ği, so­ruş­tur­ma olup ol­ma­dı­ğı yö­nün­de il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da araş­tır­ma ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı, ba­sın­da ha­ber ya­pıl­ma­sı­nın ön­len­me­si için gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­ğu­” id­di­a edil­mek­te­dir. Ba­ğı­ş’­ın ey­lem­le­ri nü­fuz ti­ca­re­ti ve rüş­vet su­çu­na gi­ri­yor.

Bayraktar: Nüfuz ticareti görevi kötüye kullanma

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında ise bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktarı tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında “Kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları, imar planına aykırı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları” iddia edilmektedir. Bayraktar’ın bu eylemleri nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma suçuna giriyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.