SON DAKİKA

BİR BEN KALSAM…

KÖŞE YAZILARI

AYM’nin Yetkisi Alınırsa Hukuk Devleti Kalmaz

Bu haber 13 Nisan 2014 - 7:02 'de eklendi ve 37 kez görüntülendi.

Anayasa Mahkemesi’nin Adalet Bakanı’na olağanüstü yetki veren HSYK Kanunu’nu iptal etmesiyle ‘mahkemenin iptal yetkisinin kaldırılması’ önerisine sert tepki geldi. Hukukçular “Denetim işlevi alınırsa hukuk devleti kalmaz” uyarısı yaptı.

Ada­let es­ki Ba­ka­nı Hik­met Türk ve Ana­ya­sa pro­fe­sör­le­ri AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin “AY­M’­nin ip­tal yet­ki­le­ri kal­dı­rıl­ma­lı­” öne­ri­le­ri­ni sert ifa­de­ler­le eleş­tir­di. Yük­sek mah­ke­me­nin hu­kuk dev­le­tin­de­ki en üst dü­zey de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan de­ne­yim­li hu­kuk­çu­lar, böy­le bir gi­ri­şi­min ül­ke­yi bas­kı re­ji­mi­ne gö­tü­re­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.

HSYK KANUNU KARŞI DARBEDİR

Ada­let es­ki Ba­ka­nı Hik­met Sa­mi Türk, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM) HSYK ka­ra­rı­nı de­ğer­len­dir­di. Ye­ni HSYK ka­nu­nu­nun yar­gı­yı si­ya­si kon­trol al­tın­da tut­ma ça­ba­sı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Türk, AY­M’­nin kıs­mi ip­tal­le ye­rin­de bir ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­di. Ka­nu­nun Ada­let Ba­ka­nı­’nı ola­ğa­nüs­tü yet­ki­ler­le do­nat­tı­ğı­nı ifa­de eden Türk, “Baş­ba­kan 17 Ara­lık Rüş­vet ve Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nın dar­be ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Bu­nu ka­tıl­mak müm­kün de­ğil an­cak bu­nun bir dar­be ol­du­ğu­nu ka­bul eder­sek HSYK ka­nu­nu da kar­şı bir dar­be­di­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ba­zı AKP mil­let­ve­kil­le­ri­nin “AY­M’­nin ip­tal yet­ki­si kal­dı­rıl­ma­lı­” söz­le­ri­ni de yo­rum­la­yan Türk, “AY­M’­nin ip­tal yet­ki­si­ni elin­den al­dı­ğı­nız­da mah­ke­me­yi ka­pat­mak­tan baş­ka iş kal­maz. Hu­kuk dev­le­tin­de en üst de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı AY­M’­dir. AY­M’­yi ka­pat­tı­ğı­nız­da, ip­tal ve­ya de­ne­tim iş­lev­le­ri­ni al­dı­ğı­nız­da çağ­daş an­lam­da hu­kuk dev­le­ti kal­maz. Tür­ki­ye hu­kuk dev­le­ti ol­mak­tan çı­ka­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Türk, “AYM, ka­nun hük­mün­de­ki ka­rar­na­me­le­ri, TBMM İç Tü­zü­ğü­’nü ve bü­tün ka­nun­la­rı de­net­ler. AY­M’­nin yet­ki­si­ni al­dı­ğı­nız­da ve­ya kal­dır­dı­ğı­nız­da de­net­le­ye­cek bir or­gan da kal­maz. Bu­gün­kü ik­ti­da­rı hu­kuk an­la­mın­da fren­le­ye­cek ve ay­kı­rı gi­di­şi kon­trol al­tı­na ala­cak me­ka­niz­ma AY­M’­di­r” di­ye ko­nuş­tu.

Baskı rejimine götürür

Ana­ya­sa Pro­fe­sö­rü Se­rap Ya­zı­cı, AY­M’­nin ip­tal ka­ra­rı­nın ye­rin­de ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğının gereği ol­du­ğu­na dikkat çekti. Ya­zı­cı, “Ada­let Ba­ka­nı­’na ge­niş yet­ki­le­r ta­nın­ma­sı yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı açı­sın­dan ay­kı­rı­lık oluş­tur­mak­ta­dır. Yar­gı üze­rin­de yü­rüt­me­nin kon­trol ku­ra­ca­ğı bir sis­tem oluş­tu­ru­la­ca­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir” dedi.

SINIRLAR İÇİNDE YETKİ

AY­M’­nin ip­tal ka­ra­rı­nın ar­dın­dan ‘ip­tal yet­ki­si kal­dı­rıl­ma­lı­’ gö­rüş­le­riyle ilgil Ya­zı­cı, “Se­çil­miş or­gan­lar ana­ya­sal bir de­mok­ra­si­de yet­ki­le­ri­ni ana­ya­sa­nın sı­nır­la­rı içe­re­sin­de kul­la­na­bi­lir­ler. Ya­sa­ma or­ga­nı­nın ka­nun yap­ma yet­ki­si­ni Ana­ya­sa­’nın ön­gör­dü­ğü sı­nır­lar için­de kul­la­nıp kul­lan­ma­dı­ğı­nı de­net­le­ye­cek olan AY­M’­dir. AY­M’de de­ne­tim yet­ki­le­ri­ni Ana­ya­sa’­nın ön­gör­dü­ğü sı­nır­lar için­de kul­la­na­bi­le­cek­ti­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ya­zı­cı, AY­M’­nin geç­miş­te ana­ya­sal yet­ki­le­ri­ni aşa­rak Mec­lis üze­rin­de bir tür ve­sa­yet kon­tro­lü yap­tı­ğı ka­rar­la­rı da ol­du­ğu­nu an­cak 2007’de­ki 367 ka­ra­rın­dan son­ra iti­bar kay­bı­nı ön­le­mek için mahkemenin Ana­ya­sal yet­ki­le­ri­ni ti­tiz­lik­le kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ya­zı­cı, “AY­M’­nin ip­tal ka­ra­rı ver­me yet­ki­si­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı yö­nün­de­ki be­yan­la­rı doğ­ru bul­mu­yo­rum. AYM ana­ya­sal bir de­mok­ra­si­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi yet­ki­le­ri­ni iti­na ile kul­lan­mak­ta­dır. Türk si­ya­sal sis­te­mi­nin ço­ğun­luk­çu de­mok­ra­si­ye dö­nüş­me­si­ni ön­le­mek­te­dir. Zi­ra se­çil­miş or­gan­la­rın sı­nır­sız yet­ki­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu dü­şün­mek de­mok­ra­tik bir an­la­yış de­ğil­dir. Bu an­la­yış bir ül­ke­yi an­cak ço­ğun­lu­ğun bas­kı re­ji­mi­ne gö­tü­re­bi­lir. Bu ne­den­le AY­M’­nin var­lı­ğı ko­run­ma­lı ve ka­rar­la­rı­nın ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li­di­r” de­di.

Monarşiden daha tehlikeli olur

Ana­ya­sa Pro­fe­sö­rü İb­ra­him Ka­boğ­lu, AY­M’­nin ip­tal yet­ki­si­nin alın­ma­sı gi­ri­şi­mi­nin mut­lak mo­nar­şi­den da­ha teh­li­ke­li so­nuç­la­rı ola­ca­ğı­nı söy­le­di Ka­boğ­lu şöy­le ko­nuş­tu: “2014 yı­lın­da AY­M’­nin ip­tal yet­ki­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı, Tür­ki­ye­’yi, Tan­zi­mat dö­ne­mi­nin çok ge­ri­si­ne gö­tür­mek an­la­mı­na ge­lir. Hat­ta, tek par­ti dik­ta­tör­lü­ğü­nü ku­ra­ca­ğı için mut­lak mo­nar­şi­den da­ha teh­li­ke­li so­nuç­la­rı olur. Bu yön­de dil­len­di­ri­len ira­de ise, ço­ğun­luk par­ti­si­nin 2010 Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ile ta­şı­dı­ğı ni­ye­ti açık bir bi­çim­de or­ta­ya koy­muş bu­lu­nu­yor. O sı­ra­da, AK Par­ti­’ye yö­nel­ti­len baş­lı­ca eleş­ti­ri, HSYK ve AY­M’­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sıy­la, ama­cı­nın ken­di yar­gı­sı­nı kur­ma is­te­ği şek­lin­de ol­muş­tu­.”

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’NIN DIŞINA İTER

AK­P’­nin HSYK’­nın ar­dın­dan AY­M’­nin de yap­tı­rı­ma ta­bi tut­ma ira­de­si­ni gös­ter­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ka­boğ­lu, “Hü­kü­met, HSYK ka­rar­la­rı­nı be­ğen­me­yin­ce, Ana­ya­sa­’ya açık­ça ay­kı­rı ya­sa yo­luy­la HSYK’­yı Ada­let Ba­ka­nı­’na bağ­la­ma yo­lu­na git­ti. AYM, söz ko­nu­su ya­sal dü­zen­le­me­yi kıs­men de ol­sa Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le ip­tal edin­ce, bu kez, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ni yap­tı­rı­ma ta­bi tut­ma ira­de­si­ni or­ta­ya koy­du. Böy­le bir ira­de, AK­P’­nin ic­ra­atı açı­sın­dan tu­tar­lı bir gö­rü­nüm ser­gi­li­yor ol­sa da, ül­ke­nin ge­le­ce­ği açı­sın­dan kay­gı ve­ri­ci­dir. Bu yön­de bir dü­zen­le­me, -her tür­lü za­afı­na rağ­men- hu­kuk dev­le­ti­nin baş­lı­ca ka­le­si­ni dü­şür­mek­le sı­nır­lı kal­maz; Tür­ki­ye­’yi “Av­ru­pa top­lu­mu­”nun (Av­ru­pa Kon­se­yi ve İn­san Hak­la­rı Av­ru­pa Söz­leş­me­si) dı­şı­na ite­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.