SON DAKİKA

GAZOZ KAPAĞI!

KÖŞE YAZILARI

BİR BEN KALSAM…

KÖŞE YAZILARI

Amaç Kendi Aleyhinde Olan Herkesi Sindirmek

Bu haber 13 Nisan 2014 - 7:04 'de eklendi ve 38 kez görüntülendi.

Adalet eski Bakanı Şakir Şeker, MİT’e geniş yetkiler veren yasayla kurumun şekil değiştirdiğini söyledi.

Dış istihbarat ağırlıklı olması gereken MİT’in bu amaçtan çıkmaya başladığını kaydeden Şeker, “Bir baskı, güç ve tehdit odağı haline getiriliyor. Temel amaç kendi aleyhinde olan herkesi sindirmek” dedi.

Mer­hum Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Öza­l’­ın yol ar­ka­da­şı olan Ada­let es­ki Ba­ka­nı Şa­kir Şe­ker MİT Ya­sa­sı­’nın sa­kın­ca­la­rı, AY­M’­nin ip­tal ka­rar­la­rı ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu son­ra­sı yar­gı­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­re iliş­kin çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Şe­ker, 1991’de Ana­va­tan Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Me­sut Yıl­ma­z’­ın baş­kan­lı­ğın­da­ki ka­bin­de Ada­let Ba­ka­nı se­çil­di.

YASAL DOKUNULMAZLIK

Şe­ker, 10 yıl bo­yun­ca Tur­gut Özal ile bir­lik­te si­ya­set yap­tı. Ana­va­tan Par­ti­si­’nin Ana­do­lu teş­ki­la­tı­nın ku­rul­ma­sın­da bü­yük rol oy­na­yan Ada­let es­ki Ba­ka­nı Şe­ker, Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı­’na (MİT) ge­niş yet­ki­ler ve­ren ya­say­la ku­ru­mun şe­kil de­ğiş­tir­di­ği­ni söy­le­di. Ken­di dö­ne­min­den Mİ­T’­in ya­sa­lar­da be­lir­ti­len gö­rev sı­nır­la­rı­nın dı­şı­na çı­ka­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan es­ki Ba­kan Şe­ker, “MİT dış is­tih­ba­rat ağır­lık­lı ol­ma­sı ge­re­kir­ken, bu amaç­tan çık­ma­ya baş­la­dı. Bir bas­kı, güç ve teh­dit oda­ğı ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. Ya­ni sev­me­dik­le­ri in­san­lar ko­nu­sun­da her tür­lü iş­le­mi ya­pa­bi­lir. MİT men­sup­la­rı ya­sal do­ku­nul­maz­lık el­de edi­yor­lar. Ne suç iş­ler­ler­se iş­le­sin­ler he­sap so­ru­la­mı­yor. De­mok­ra­tik bir ül­ke­de böy­le bir ku­rum ola­bi­lir mi? Dün­ya­da böy­le yet­ki­le­re sa­hip bir mil­li gü­ven­lik teş­ki­la­tı yo­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

MİT Ya­sa­sı ile fark­lı amaç­la­rın he­def­len­di­ği­ni kay­de­den Şe­ker “Bu­ra­da te­mel amaç ken­di aley­hin­de olan her­ke­si sin­dir­mek. MİT ade­ta kor­ku­lan te­rör ku­ru­mu ha­li­ne ge­li­yo­r” de­di. Mil­li is­tih­ba­ra­tın ül­ke­nin çı­kar­la­rı için ça­lış­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Şe­ker, Mİ­T’­in ba­şın­da­ki isim­le­rin emir ku­lu ola­rak kul­la­nıl­ma­ma­sı­na dik­kat çek­ti. Hü­kü­me­tin ade­ta Mİ­T’­i ken­di­ne ko­ru­ma kal­ka­nı ola­rak kul­lan­mak is­te­di­ği­ni söy­le­yen tec­rü­be­li si­ya­set­çi, şu nok­ta­la­ra dik­kat çek­ti: “Mİ­T’­e ver­dik­le­ri bu üst dü­zey ya­sa­lar­la ik­ti­da­rı ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun 2023’e ka­dar ta­şı­mak is­te­dik­le­ri id­di­a edi­li­yor. Bu ne de­mek, mu­ha­be­rat dev­le­ti ol­ma yo­lun­da­yız. Bu şe­kil­de hür­ri­yet­le­ri­mi­zi kay­be­de­riz.”

SAR­RAF RA­PO­RU TOR­PİL­DİR

Yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan 8 ay ön­ce Rı­za Sar­raf ve ba­zı ba­kan­lar ara­sın­da­ki iliş­ki­ler ko­nu­sun­da Mİ­T’­in bir ra­por­la Baş­ba­ka­n’­ı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nı uyar­dı­ğı­nı be­lir­ten Şa­kir Şe­ker, Mİ­T’­in gö­re­vi­nin uyar­mak de­ğil sav­cı­lı­ğa bil­dir­mek ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Mİ­T’­in su­çu tes­pit et­ti­ği an­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na bil­dir­me­si ge­rek­ti­ği­ni an­la­tan Şe­ker şun­la­rı söy­le­di: “Ye­ni ya­sa­lar­la ade­ta dev­let için­de dev­let kur­du­ğun MİT Müs­te­şar­lı­ğı, ba­kan­la­rın İra­n’­la kö­tü iliş­ki­le­ri­ni or­ta­ya ko­yan bir ra­po­ru Baş­ba­kan­lı­k’a ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na gön­der­di. Mİ­T’­in hü­kü­me­ti uyar­ma gi­bi bir gö­re­vi yok­tur. MİT bu iliş­ki­yi tes­pit et­miş­se doğ­ru­dan Cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na bil­dir­me­si ge­re­ki­yor. Bu açık­ça Mİ­T’­in hü­kü­me­te tor­pi­li­dir.”

ÖZAL İLE KI­YAS­LA­NA­MAZ

De­ne­yim­li si­ya­set­çi Şe­ker, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın mi­ting­le­rin­de ken­di­si­ni Ad­nan Men­de­res ve Tur­gut Özal ile kı­yas­la­ma­sı­na da tep­ki gös­ter­di. Öza­l’­ın yol­suz­luk ve rüş­ve­te zer­re ka­dar ta­ham­mü­lü ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Şe­ker o dö­nem ya­şa­nan bir ola­yı da şu şe­kil­de an­lat­tı:

“Ö­za­l’­ın en sev­di­ği ba­kan­lar­dan bi­ri İs­ma­il Öz­dağ­lar idi. Fa­kat Öz­dağ­la­r’­ın rüş­vet al­dı­ğı Ad­nan Kah­ve­ci ta­ra­fın­dan tes­pit edil­miş­ti. Tur­gut Bey he­men onu ya­nı­na ça­ğır­dı ve son­ra Öz­dağ­lar ağ­la­ya­rak su­çu­nu iti­raf et­ti. Mec­lis araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­du. Or­ta­da bir de­lil fa­lan ol­ma­dı­ğı için Tur­gut Be­y’in şa­hit­li­ği is­ten­di. Bu­nun üze­ri­ne Tur­gut Bey, Öz­dağ­la­r’­ın suç iş­le­di­ği­ni söy­le­di ve mah­kum edil­me­si­ni sağ­la­dı. Eğer şa­hit­lik et­me­se Öz­dağ­lar mah­kum ol­ma­ya­cak­tı. Şim­di ise Baş­ba­kan yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan ba­kan­la­rı her fır­sat­ta ak­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Özal ve Er­do­ğan as­la mu­ka­ye­se edi­le­mez.”

Yasayı arkadan dolaşıp amaçlarını elde ettiler

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyondan sonra yargının büyük bir darbe aldığına vurgu yapan Şeker, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HSYK Kanunu ile ilgili verdiği ret kararının da büyük bir hatayı düzelttiğini kaydetti. Şeker, müsbet kararın yargıyı rahatlattığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı HSYK Yasası’nı onaylayınca, Anayasaya Mahkemesi’ne gidecek bir iki günlük sürede zaten bütün idari kadro değişikliklerini yaptılar. Bir de HSYK’nın en önemli olan birinci dairesini değiştirdiler. Bu daire tayin ve terfilere bakan daire. Onun iki üç üyesini değiştirerek kendi lehlerine çoğunluk sağladılar. Amaçladıklarına ulaştılar. Kanun geriye yürümediği için bunların yaptığı tayinleri geriye almak çok zor. Tamamen etik bir durum. Gelenler adam olsa istifa ederler boşaltır yerlerini. Bu AYM’den sonra bunların meşruiyeti ortadan kalktı. Etik olarak istifa etmeliler. Bir nevi yasayı arkadan dolaştılar” ifadelerini kullandı.

O savcı ve hakimler paket gibi atılırlar

17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu yü­rü­ten sav­cı­la­rın tas­fi­ye­si­ni ca­dı avı­na ben­ze­ten de­ne­yim­li hu­kuk­çu, 17 Ara­lı­k’­tan son­ra­ki yar­gı­da­ki uy­gu­la­ma­la­rın ha­kim­lik te­mi­na­tı ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğıy­la bağ­daş­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ye­ni gö­rev ve­ri­len sav­cı ve ha­kim­le­rin de bir gün mi­adı­nın do­la­ca­ğı­nı ak­ta­ran Şe­ker, “Bir gün ken­di mes­lek­taş­la­rı­na ya­pı­lan on­la­ra da ya­pı­lır. Ada­let ko­nu­sun­da kim­se­yi ta­nı­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ze­ke­ri­ya Öz ile di­ğer sav­cı ve ha­kim­le­re ya­pı­lan­lar unu­tul­ma­sın. Eğer on­la­rın ye­ri­ne ge­len­ler ada­le­ti hak­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­mez­se kul­lan­ma öm­rü bi­tin­ce on­lar­da pa­ket gi­bi atı­lır” de­di.

Gün gelir hesap sorulur

Şeker yü­rek­li sav­cı­ların çı­kıp bu hu­kuk­suz­lu­ğu yar­gı­la­ması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Ge­le­cek­te bun­lar ik­ti­dar­dan git­tik­le­ri za­man, kay­bet­tik­le­ri gün ha­va­lar­da ge­zen­ler so­ka­ğa çı­ka­maz­lar. Es­ki bir si­ya­set­çi ola­rak id­di­a edi­yo­rum 100 met­re yü­rü­ye­mez­ler. Eğer ko­num­la­rı­nı ken­di güç­le­ri ola­rak gö­rü­yor­lar­sa en bü­yük ha­ta­ya dü­şer­ler. O gün­ler ge­lir bu he­sap so­ru­lur. 80 ih­ti­la­li­ni ya­pan­la­rı yar­gı­lı­yor­sun. Ara­dan 34 se­ne geç­miş. Tür­ki­ye­’de­ki en bü­yük za­man aşı­mı 30 yıl­dır. Sen onu yar­gı­lı­yor­sun da se­nin ana­ya­sa suç­la­rı­nın za­man aşı­mı­nı na­sıl he­sap­la­ya­ca­ğız. Bu ka­nun­suz­luk­la­rın bu ana­ya­sa ih­lal­le­rin he­sa­bı ke­sin­lik­le ve­ri­lir. Bu­nu hiç unut­ma­sın­lar bu­nun za­man aşı­mı sı­nı­rı yok. Geç­mi­şe bak­sa­lar her­ke­sin yar­gı­lan­dık­la­rı­nı gö­rür­ler.”

İstifa ettiğimde servetim 5 bin liraydı

Mil­let­ve­kil­li­ği ve ba­kan­lık yap­tı­ğı sü­re bo­yun­ca el­de et­ti­ği top­lam ge­li­rin gü­nü­müz pa­ra­sıy­la 5 bin li­ra­yı geç­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Şe­ker, “Ba­kan­lık öy­le ser­vet el­de edi­len bir ku­rum de­ğil­di bi­zim za­ma­nı­mız­da. Ben Yurt­dı­şı­na be­da­va olan ge­zi­le­re da­hi gi­de­mez­dim çün­kü büt­çe açık ve­ri­yor­du. Fa­kat şim­di­ki ba­kan­la­rın mal­var­lı­ğı­na ba­kı­yo­rum. Man­tık­lı bir iza­hı yok bu ka­dar ge­li­rin. Bu ka­dar ser­vet an­cak gay­ri­meş­ru yol­lar­la el­de edi­lir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.